สรุปแนวทางการเลื่อนระดับพนักงาน อบต.


 สรุปแนวทางการเลื่อนระดับพนักงาน อบต.
 
การเลื่อนระดับของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมี 3 ประเภท คือ

(1)การเลื่อนระดับควบ
(2)การเลื่อนไหล
(3)การเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
การเลื่อนระดับควบเป็นการเลื่อนระดับ 2 ครั้งจากระดับที่บรรจุเช่น
จ.ธุรการ 1 จะควบ 1-2-3 เลื่อนไหลคือ จ.ธุรการ 4-5
จพง.ธุรการ 2 จะควบ 2-3-4 เลื่อนไหลคือ จพง.ธุรการ 5-6
บุคลากร 3 จะควบ 3-4-5 เลื่อนไหลคือ บุคลากร 6ว-7ว

เลื่อนระดับควบยังแบ่งเป็น ควบต้นกับควบปลาย
ควบต้น คือเลื่อนครั้งแรก ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เช่น
จ.ธุรการ 1 ขึ้น จ.ธุรการ 2
จพง.ธุรการ 2 ขึ้น จพง.ธุรการ 3
บุคลากร 3 ขึ้น บุคลากร 4

ควบปลายต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับที่จะเลื่อนด้วยเช่น
จ.ธุรการ 2 ขึ้น จ.ธุรการ 3
จพง.ธุรการ 3 ขึ้น จพง.ธุรการ 4
บุคลากร 4 ขึ้น บุคลากร 5

ส่วนการเลื่อนไหลเป็นการเลื่อนนอกระดับควบตามที่ยกตัวอย่าง ต้องมีคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ
1.มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
2.มีเงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมา(และเงินเดือนปัจจุบัน)ตามตารางที่ ก.กลางฯ กำหนด(บางตำแหน่งกำหนดทั้งเงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมาและเงินเดือน ปัจจุบัน บางตำแหน่งกำหนดเฉพาะเงินเดือนปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องดูจากตารางหลักเกณฑ์ ของ ก.จังหวัด)
3.มีระยะเวลาเกื้อกูล ตามที่ ก.กลางฯ และก.จังหวัดกำหนด (ต้องดูจากตารางของ ก.จังหวัด)เช่น
จ.ธุรการ 3 ขึ้น จ.ธุรการ 4 หรือ จ.ธุรการ 4 ขึ้น จ.ธุรการ 5
จพง.ธุรการ 4 ขึ้น จพง.ธุรการ 5 หรือ จพง.ธุรการ 5 ขึ้น จพง.ธุรการ 6
บุคลากร 5 ขึ้น บุคลากร 6ว หรือ บุคลากร 6ว ขึ้น บุคลากร 7ว

อัตราเงินเดือนที่กำหนดสำหรับการเลื่อนไหล
- เลื่อนระดับ 4 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ำกว่าขั้น 7,560 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่าขั้น 7,170 บาท
- เลื่อนระดับ 5 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ำกว่าขั้น 9,230 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่าขั้น 8,870 บาท
- เลื่อนระดับ 6 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ำกว่าขั้น 11,350 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่าขั้น 11,350 บาท
- เลื่อนระดับ 7 ต้องได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณปัจจุบันไม่ต่ำกว่าขั้น 13,960 บาท และได้รับเงินเดือนในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่ต่ำกว่าขั้น 13,960 บาท

ระยะเวลาเกื้อกูลตามที่กำหนด
ตำแหน่งในสายที่เริ่มต้นจากระดับ 1
- ม.3 / ม.ศ.3 / ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ระดับ 4 = 9 ปี ระดับ 5 =11 ปี ระดับ 6 = 13 ปี
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ระดับ 4 = 8 ปีระดับ 5 =10 ปีระดับ 6 = 12 ปี
- ปวช.หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ระดับ 4 = 6 ปีระดับ 5 = 8 ปี ระดับ 6 = 10 ปี
ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
- ปวท.หรืออนุปริญญา 2 ปี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ระดับ 5 = 7 ปี ระดับ 6 = 9 ปี
- ปวส.หรืออนุปริญญา 3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ระดับ 5= 6 ปี ระดับ 6 = 8 ปี

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับ 6 = 6 ปี ระดับ 7 = 7 ปี
- คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ระดับ 6 = 4 ปี ระดับ 7 = 5 ปี
- คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ระดับ 6 = 2 ปี ระดับ 7 = 3 ปี

      การนับระยะเวลา อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่น ซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันตามที่ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด  มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำดังกล่าวได้ ตามบัญชีกำหนดกลุ่มตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน การพิจารณาคุณวุฒิ ต้องเป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่ง ตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้นเท่านั้น และให้พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ระบุไว้ใน บัตรทะเบียนประวัติ เป็นหลักในกรณีผู้ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเติมภายหลังจากการบรรจุเข้ารับราชการจะ ต้องยื่นขอบันทึกเพิ่มลงใน ทะเบียนประวัติ ก่อนจึงจะนำคุณวุฒินั้นมาใช้ในการพิจารณาได้
       ส่วนการเลื่อนขึ้นเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้น สำหรับสายปฏิบัติเป็นสายนักบริหารงาน ต้องดำเนินการโดยการสอบคัดเลือก ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารที่กำหนดไว้สำหรับการสอบคัดเลือก ส่วนการเลื่อนระดับของนักบริหาร ดำเนินการโดยการคัดเลือก ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนักบริหารงาน
 
 ผู้ตั้งกระทู้ บุคลากร :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-18 21:11:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2141698)

สอบบรรจุ จบ ปวช. ทำงานอยู่ส่วนการคลังในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ต่อมาเรียนจบปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น อยากทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปในวุฒิการศึกษา ขณะนี้ได้ซี3แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น สมคิด (somkidtaw-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-01 09:09:37


ความคิดเห็นที่ 2 (2142605)

 บรรจุรับราชการครั้งแรก วันที่ 16 ส.ค. 48 ตำแหน่งจพง.ธุรการ 2 ในการปรับระดับจาก 2 เป็น 3 สั่ง ณ วันที่ 16 ส.ค. 50 ต่อมาทำปรับจาก 3 เป็น 4 คำสั่ง ณ วันที่ 1 ก.ย. 52 ในการจะปรับระดับ จาก 4 เป็น 5 ต้องยื่นเรื่องวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนง.เทศบาล (kookikza2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-10 11:00:59


ความคิดเห็นที่ 3 (2161686)

ตอนนี้ซี 6 เงินเดือน  22,920  จะเลื่อนเป็น ซี 7 จะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ค๊ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรทิพย์ วันที่ตอบ 2012-04-26 10:25:52


ความคิดเห็นที่ 4 (2163232)

ปัจจุบันเป็นนักบริหาร 6 จะเลื่อน 7 นับเวลาจาก 6ว หรือ นักบริหาร 6 คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น rabbit วันที่ตอบ 2012-05-22 08:26:45


ความคิดเห็นที่ 5 (2175189)

 บรรจุงานครั้งแรก ปี 35 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ระดับ 1

                              ปี 37 เปลี่ยนสายงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

                              ปี 45 เปลี่ยนสายงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 4  (ตามโครงสร้าง อบจ.ใหม่)

                              ปี 48 เปลี่ยนสายงานเจ้าพนักงานธุรการ 5 (วุฒิอนุปริญญา)

                              ปี 52 สอบเปลี่ยนสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5  (จบ วุฒิ ป.ตรี ปี 52)

                             ถ้าจะเลื่อน ไป 6     ต้องใช้เวลา  6  ปี    (ปี 58 สามารถปรับ 6 ได้)  อยากทราบว่า สามารถนำสายงานที่ผ่านมานับระยะเวลาเกื้อกูลได้หรือไม่ .

ผู้แสดงความคิดเห็น วัชราภรณ์ (wachrapron_-at-sanook-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-20 16:25:51


ความคิดเห็นที่ 6 (3362841)

ขายสุนัข เว็บขายสุนัข http://www.thaidogs.net

ผู้แสดงความคิดเห็น thaidogs (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:43:05


ความคิดเห็นที่ 7 (3362842)

ตรวจสลากฟรี เว็บตรวจสลาก http://www.lottoasian.com

ผู้แสดงความคิดเห็น lottoasian (x-at-x-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-20 03:53:19


ความคิดเห็นที่ 8 (3364426)

บรรจุตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 จาก กพ. โอนย้ายมาท้องถิ่น เทียบได้ ซี 5 ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน และทำงานพัฒนาชุมชนมาแล้ว 1 ปี จะขึ้น 6ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ได้ เมื่อไหร่ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง  มีคนบอกต้องเริ่มใหม่คือต้องนับอีก 5 ปี  ได้วุฒิโท ด้านวิทยาศาตร์ แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเซ็.ๆๆ (keeradid_ut-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-22 10:08:57


ความคิดเห็นที่ 9 (3364897)

 เรียนถามดังนี้ครับ

ผมบรรจุ 6 กพ.49  ในตำแหน่ง จพง.พัฒนาชุมชน 2   (ใช้วุฒิปริญญาตรี สาขาพัฒนาชุมชน ในการสมัครสอบ)

6 กพ. 51เลือนระดับ 3 ในตำแหน่งเดิม

8 ก.พ. 53 เลื่อนระดับ 4 ในตำแหน่งเดิม

29 ก.พ.53 เปลี่ยนสายงาน เป็นนักพัฒนาชุมชน 4

8 ก.พ. 55 เลื่อนระดับนักพัฒนาชุมชน 5

และจะจบ ป.โท ประมาณ มี.ค.56

มีประเด็นจะขอสอบถามดังนี้

1. จะเลื่อนระดับ 6 ได้ประมาณ วัน เดือน ปี ใด(กรณีเลื่อนไปตามปกติ)

2. กรณีจะใช้ ป.โทลดระยะเวลาจะได้หรือไม่(ถ้าจบภายในมี.ค.56นี้)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นักพัฒน์ (navaka15-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-31 10:33:51


ความคิดเห็นที่ 10 (3365352)

 ขอสอบถามดังนี้คะ

  บรรจุ 7 มค 51

ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน และปรับเป็น นักพัฒน์ 4 เมื่อ  25 ส.ค. 53    

เปลี่ยนตำแหน่งบุคลากร4   เมื่อ  1 มค 54  จนถึงปัจจุบัน

ย้ายเปลี่ยนเป็ันตำแหน่งเดิม  ( ตำแหน่งนักพัฒนฯ4   ที่ใหม่  )

จะปรับ 5 ได้เมื่อไหร่ จะมีวุฒิ ป.โท   รปศ  การบริหารทั่วไป

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ddd วันที่ตอบ 2013-02-08 14:35:09


ความคิดเห็นที่ 11 (3367733)

ขอสอบถามดังนี้ค่ะ

- บรรจุนักวิชาการศึกษา 3 ปี 49

ย้ายมาเทศบาลในตำแหน่งสันทนาการ และปรับเป็นระดับ 4  ในปี 2551

- เลื่อนระดับสันทนาการ4ไป 5 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 53  และคิดว่า 2 ปีถ้วนจะต้องเลื่อนระดับ 6 คื่อวันที่ 26พ.ย. 55

-เปลี่ยนตำแหน่งสันทนากรเป็นนักวิชาการศึกษา เมื่อ 1 ต.ค. 53 คิดว่าคงไม่เป็นไร เพราะเราเข้าใจว่าสันทนาการกับนักวิชาการคือตำแหน่งท่เกื้อกูลกัน

-แต่ทั้องถิ่นบอกว่า เราไม่ได้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันครบ 2 ปี เพราะท้องถิ่นจังหวัดบอกว่าต้องปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆครบ 2ปี

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเสียโอกาส (jirapa55sai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-25 14:34:01


ความคิดเห็นที่ 12 (3367734)

ขอสอบถามดังนี้ค่ะ

- บรรจุนักวิชาการศึกษา 3 ปี 49

ย้ายมาเทศบาลในตำแหน่งสันทนาการ และปรับเป็นระดับ 4  ในปี 2551

- เลื่อนระดับสันทนาการ4ไป 5 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 53  และคิดว่า 2 ปีถ้วนจะต้องเลื่อนระดับ 6 คื่อวันที่ 26พ.ย. 55

-เปลี่ยนตำแหน่งสันทนากรเป็นนักวิชาการศึกษา เมื่อ 1 ต.ค. 53 คิดว่าคงไม่เป็นไร เพราะเราเข้าใจว่าสันทนาการกับนักวิชาการคือตำแหน่งท่เกื้อกูลกัน

-แต่ทั้องถิ่นบอกว่า เราไม่ได้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันครบ 2 ปี เพราะท้องถิ่นจังหวัดบอกว่าต้องปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆครบ 2ปี

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเสียโอกาส (jirapa55sai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-25 14:43:23


ความคิดเห็นที่ 13 (3368321)

 ผมโอนมาจากทหาร รับราชการทหารมา 12 ปี  เงินเดือน 14060 มาตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 3 โอนย้ายมาได้ 3 เดือนแล้วครับ พอดีที่ อบต. นักพัฒ ฯ ขึ้นเป็นรองปลัด ผมอยากทราบว่าผมจะขอขึ้นเป็นนักพัฒ ฯ ได้หรือไม่อย่างไรครับ หรือต้องทำอย่างไรช่วยกรุณาบอกด้วยนะครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทร.43 (sarawoot11-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-04 10:53:41


ความคิดเห็นที่ 14 (3369406)

 เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 4 เมื่อ 1 ต.ค.55 จะขึ้น 5 เมื่อไร

(โอนย้ายมาจาก ทหารเรือ รับราชการทหารเรือ ตั้งแต่ 23 เม.ย.40 โอนมาเมื่อ 1 ต.ค.55)

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรศักดิ์ (sak_pook38-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-26 11:10:22


ความคิดเห็นที่ 15 (3372851)

รับราชการตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ที่จังหวัดยะลา 10 เดือน โอนย้ายมาเป็นนักพัฒนาชุมชน3 ที่จังหวัดนราธิวาส สามารถปรับระดับ 4 ได้หรือไม่ เพราะสายงานไม่เกื้อกูล ไม่สามารถนับอายุราชการต่อเนื่องใช่หรือไม่..

ผู้แสดงความคิดเห็น คนขี้สงสัย (pui-dot-jazz-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-21 22:24:19


ความคิดเห็นที่ 16 (3375051)

จะทำซี6จากเจ้าพนักงานพัสดุ ๒ ใครทำอบ้างแล้วขอความอนุเคราะห์Mail มาที่ daruwan_tue@hotmail.co.th ด้วยนะคะขอบคุณมา ณ ที่นี้

ผู้แสดงความคิดเห็น tew วันที่ตอบ 2013-08-01 08:45:17


ความคิดเห็นที่ 17 (3377230)

ตอบความเห็นที่13 พี่ทร.38 น้องต้องไปสอบเปลี่ยนสายงานจากสาย2เป็นสาย3 ไปสอบที่ใหนก็ได้หาดูจากเนต ต้องมีวุฒิป.ตรีทางรัฐศาสตร์หรือการปกครอง

ผู้แสดงความคิดเห็น ratta2519@windowslive.com (ratta2519-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-05 10:50:37


ความคิดเห็นที่ 18 (3549283)

จบปริญญาโท ใช้ลดระยะเวลาเลื่อนระดับ 3 ไป 4  1 ปี  เลื่อนระดับวันที่ 21 ส.ค.แต่มติก.อบต.ออกเดือนตุลาคม สามารถใช้วุฒิ ป.โท ปรับได้ตั้งแต่วันที่เท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ภัสส วันที่ตอบ 2013-09-25 15:42:42


ความคิดเห็นที่ 19 (3550729)

 คนอยากรู้

              จะสอบ อบต.ในช่วงนี้โดยใชุ้ฒิ ม.6 ได้ไหมค่ะ.  และถ้าสอบได้และรับราชการในระดับ 1. แต่เดือนเม.ย. 57

จบ ป.ตรี จะได้รับการปรับระดับและขั้นเงินเดือนหรือไม่  หรือมีหหลักเกณฑ์อื่นๆอีก (จะสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับ1ใช่ไหมค่ะ. 

แต่เรียน มสธ.เหลืออีก 1วิชา คาดว่า เม.ย 57 จะจบ  ). หรือรอให้จบ ป.ตรีค่อยสอบก็กลัวว่าแถวบ้านจะไม่มีเปิดสอบ.  กรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะ

                 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนอยากรู้ วันที่ตอบ 2013-10-02 15:24:40


ความคิดเห็นที่ 20 (3553343)

12 กันยายน 2550 เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 2

12 กันยายน 2552  เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 3

 12 กันยายน 2554  เป็นเจ้าพนักงานธุรการ 4

เปลี่ยนสายงานเป็น วิเคราะห์ ตอน26 ตุลา 55 โดยใช้วุฒิ ป.โท ด้วย

เพิื่่งทำ 5 ตอน ตุลา 56 ไม่รู้เกินเวลา หรือเปล่า เพราะเพิ่งส่งแบบเลื่อนระดับไป

เลื่อนระดับ  6 รออีกกี่ปี จะได้ทำถูกเวลา ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นวพล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ วันที่ตอบ 2013-10-15 14:43:28


ความคิดเห็นที่ 21 (3557471)

ขอสอบถามการเลื่อนระดับค่ะ

เดิมเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเปลี่ยนสายงานมาเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการระดับเท่ากัน 3 ทำธุรการได้ 2ปีปรับเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 3แล้วทำหน้าที่ได้ 1 ปี สามารถปรับเป็นเจ้าพนักงานธุรการ 4 ได้ไหมค่ะ ตอนนี้เงินเดือน 10350แล้วค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้รอการตอบจากผู้รู้ วันที่ตอบ 2013-11-05 11:13:35


ความคิดเห็นที่ 22 (3560856)

 

ขอตอบความเห็น (ที่ 14 คับ)

การเลื่อนระดับ จพง.ธุรการ ระดับ 4 ไป 5 .ให้ดูหนังสือ มท  0809.2/ ว 26 ลงวันที่ 13 กพ 52  การเทีบยระยะเวลฯ

สำหรับสายงานของคุณนั้น ตอนเป็นทหารคุณทำงานเป็นเสมียนธุรการ เขาจะนับให้ตั้งแต่คุณได้รับแต่งตั้งทำงานในด้านธุรการ สมมุติ คุณ จบ 23 เม.ย. 40  ทางหน่วยงานคุณแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่ เสมียนธุรการในหน่วยงานคุณ อาจจะเป็นวันที่  20  พ.ค.40 คุณก็นับตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ค.จนถึงปัจจุบัน   ( .ถ้ามาจากนักเรียนจ่าทหารเรือ เทียบได้ วุฒิ ปวท ระดับ 5 = 7 ปี  สำหรับคุณ รวมระยะเวลาเกื้อกูล ของคุณ พร้อมกับคุณโอนย้ายมาทำงานเมื่อวันที่ 1 ต.ค.55 ในตำแหน่งุธุรการ คุณก็สามารถปรับได้ ตอน ต.ค.57 หรือไปดูมาตราฐานกำหนดตำแหน่งอาจมีการเปลี่ยแปลง  

ผู้แสดงความคิดเห็น jilan (jilan_40-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-11-20 12:02:59


ความคิดเห็นที่ 23 (3568156)

 ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ค่ะ อยู่ที่เทศบาลตำบล จ.สกลนคร

                                         วันที่บรรจุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน                    17 พ.ย. 2551

                                                                                ครบ 1 ปี                           17 พ.ย.2552

                                                                                ครบ 2 ปี                           17 พ.ย.2553        เลื่อนขึ้นระดับ 2

                                                                                ครบ 3 ปี                          17  พ.ย.2554

                                    เปลี่ยนสายงานเป็นเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                 1 พ.ค. 2555

                                                                                 ครบ 4 ปี                          17 พ.ย.2555

                                                                                ครบ 1 ปี                            1 พ.ค. 2556

                                                                                ครบ 5 ปี                           17 พ.ย.2556

1. จะสามารถประเมินครั้งที่ 1 ได้ตอนไหนเพราะลงแล้วบุคลากรไม่รับ

2. อยากถามว่าจะสามารถเลื่อนขึ้นระดับ 3 ตอนไหนค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นิภาพร วันที่ตอบ 2013-12-15 14:22:50


ความคิดเห็นที่ 24 (3616201)

ผมจบ ป.ตรี รปศ. แล้วตอนนี้กำลังศึกษา ป.โท ไม่ทราบว่า ถ้าผมจบ ป.โท มาสามารถสอบบรรณจุสายงานไหนได้บ้างครับ แล้วขั้นเงินเดือนยังไงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น auniiz (dragonica_aun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-13 17:35:34


ความคิดเห็นที่ 25 (3646677)

บรรจุ วันที่ 17 เม.ย.55 ในตำแหน่ง จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1ครบ 2ปี ในวันที่ 17เม.ย. 57 และได้ย้ายที่ทำงานใหม่ในตำแหน่งช่างสำรวจ ในวันที่ 1 พ.ค. 57 อยากทราบว่าในเมื่อย้ายไปลงในตำแหน่งใหม่ที่เกื้อกูลกันสามารถเลื่อนปรับระดับเป็นระดับ 2 ได้หรือไม่อย่างไรเพราะทางบุคลากรบอกว่าต้องดำรงค์ตำแหน่งนั้นมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนถึงจะเลื่อนระดับได้ ถ้าเป็นอย่างนั้นมิเท่ากับว่าเสียเวลาไปตั้ง 2 ปีและบวกอีก 1 ปี เป็น 3 ปี กว่าจะปรับเป็นระดับ 2 ได้  

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิเดช หงษ์ทอง วันที่ตอบ 2014-05-28 11:46:01


ความคิดเห็นที่ 26 (3656350)

 สอบถามค่ะ

บรรจุเมื่อ 1 ก.ค.50  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน2 (วุฒิ ป.ตรี )

1 ก.ค.52 ปรับ 3

1 ก.ค.54 ปรับ 4  และเปลี่ยนสายงานเป็น นักพัฒนาชุมชน 4 วันที่ 1 ม.ค.55

1 ก.ค.56 ปรับ 5

ไม่ทราบว่าจะปรับ 6 ได้เมื่อไร 

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ภาวิณี (yungjungka-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-16 16:42:30


ความคิดเห็นที่ 27 (3659593)

 สอบถามคะ

บรรจุ เมื่อ 1 กรกฎาคม 48 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ 2

2 ก.ค. 50  เลื่อนระดับ 3

2 ก.ค. 52 เลื่อนระดับ 4

25 ก.ค. 54 เลื่อนระดับ 5

1 พ.ย. 55  โอนย้ายไปตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5

ไม่ทราบว่าจะปรับ 6 ได้เมื่อไหร่

           เข้าใจว่า   เดือน พ.ย. ปี 2563  ถูกต้องหรือไม่คะ

ขอบคุณคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จินดา (่jindathonghan88-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-23 14:13:08


ความคิดเห็นที่ 28 (3661352)

สอบถามค่ะ

บรรจุครั้งแรก ปี 2547 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน1 (วุฒิ ปวส.)

ต่อมาเปลี่ยนเป็นเจ้าพนักงานทะเบียน ซี2-4

(จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์) ปี 54 และได้เปลี่ยนสายงาน เป็น เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 5   ปี 55 จาปรับเป็นระดับ 6 ต้องรออีกกี่ปีค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เจน ขันฤทธิ์ วันที่ตอบ 2014-06-26 11:09:48


ความคิดเห็นที่ 29 (3673210)

 

เป็นทหารบกยศ จ.ส.อ.  บรรจุตั้งแต่ 29 ธ.ค. 38 ดำรงค์ตำแหน่ง เสมียน จนถึง 9 มี.ค. 44 เปลื่ยนตำแหน่งเป็น นายสิบส่งกำลัง จนถึง 2 พ.ย. 49 เปลี่ยนตำแหน่งเป็นเสมียนบัญชีคุม จนถึง 8 ต.ค. 52 เปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จนปัจจุบัน ทุกตำแหน่งมีรายละเอียดความชำนาญทางทหาร (ชกท . ) ทำเรื่อง
โอนย้ายมา อบต. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 56 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4  อยากทราบว่าจะเลื่อนระดับเป็น 5 ต้องใช้เวลากี่ปี

ผู้แสดงความคิดเห็น ทหารโอนย้าย (koko_kong-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-07-21 10:57:53


ความคิดเห็นที่ 30 (3682721)

 

 ขอรบกวนถาม เรื่องการเลื่อนระดับ 3 ไป ระดับ 4 ค่ะ ว่าจะขึ้นได้ตอนไหน คือเป็น จพง. การเงินและบัญชี ระดับ 3   1 ป๊ 2 เดือน สอบเปลื่ยนสายงานเร่ิมต้นระดับ 3 ตำแหน่ง จทน. ตรวจสอบภายใน 10 เดือน  จึงอยากทราบว่าเราสามารถนับระยะเวลารวมกันครบ 2 ปีเพื่อเลื่อนเป็นระดับ 4 ได้มั้ย  หรือต้องรอครองในตำแหน่งจทน.ตรวจสอบให้ครบ 1 ปีก่อนถึงเลื่อนได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนท้องถิ่น (Pnasinee-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-08-06 10:19:03


ความคิดเห็นที่ 31 (3729564)

 สอบถามครับ

บรรจุ เมื่อ 17 ธันวาคม 2555  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 ครับ

1 ม.ค. 57 เปลี่ยนตำแหน่งเป็น ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ี่วิเคราะฯ 

17 ธันวาคม 2557 จะสามารถปรับระดับเป็น 4 ได้ไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนท้องถิ่น (aor_pump-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2014-10-31 15:28:56


ความคิดเห็นที่ 32 (3737620)

 ขออนุญาตคับ  สวัสดีครับ  

 
ขออนุญาตปรึกษาครับ 
ผมย้ายจากทหาร ๑๑ พ.ย.๒๕๕๖ มาลงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กองช่าง เงินเดือน ๑๕,๕๔๐ บาท  
รับราชการทหาร ๒๙ พ.ค.๒๕๔๐ เงินเดือนก่อนย้าย  ๑๗,๘๘๐ บาท (ลดลง ๒,๓๔๐ บาท ) 
 
ปรับปัจจุบัน+ขั้น เป็น ๑๗,๐๘๐  บาท ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๕๗
 
๑.จะได้ "เลื่อนไหล"  เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ๔  เมื่อไหร  คับ  (ครบ ๑ ปี เมื่อ ๑๑ พ.ย.๒๕๕๗)
๒.มีหนทางใดบ้าง  /  หรือไม่  ที่จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิมหรือมากกว่าตอนเป็นทหาร  เลื่อนไหล  ได้หรือไม่
๓.เห็นบางที่ บาง อบต.  เขาย้ายมาได้ระดับ ๔ เลย  แต่ผมทำไมได้ระดับ ๓  ท้ังที่มีวุฒิเท่ากัน (เป็นรุ่นน้องทหารประมาณ ๗ รุ่น อีก ???  ปัจจุบันเห็นว่าเขาทำผลงานขึ้นเป็นระดับ ๕ แล้ว  ???)
๔. ผมจะมีสิทธิ์ไปสอบเปลี่ยนสายงานเมื่อใด  (จบรัฐศาสตร์ ม.ราม ปี ๒๕๔๖)
๕. ???  กรุณาแนะนำด้วยครับ  ???
๖. veerachart.st@gmail.com
(๒๐ ต.ค.๒๕๕๗)
ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ธุรการ ทหาร วันที่ตอบ 2014-11-20 15:44:49


ความคิดเห็นที่ 33 (3749026)

บรรจุเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้2  1 ส.ค.50

ปี 52 เป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3

เป็นเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 ปี เปลี่ยนสายงานมาเป็นเจ้าพนักงานทะเบียน 3 ได้ 1 ปี

ปี 54 เป็นเจ้าพนักงานทะเบียน 4 และจะขึ้นเป็นเจ้าพนังานทะเบียน 5  ต้องครองเจ้าพนักงานทะเบียน 4 กี่ปี่ค่ะ

ถึงจะเลื่อนระดับได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าพนักงานทะเบียน วันที่ตอบ 2014-12-17 13:09:51


ความคิดเห็นที่ 34 (3766107)

 ขอสอบถามค่ะว่า ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 บรรจุปี 57 แต่อยากงานสายงานไปทางไหนได้บ้างค่ะ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร จบ ปวส.บัญชี ค่ะ จบป.ตรีบัญชี ด้วย เห็นแต่เค้าบอกว่าต้องมีคอม 6 หน่วยกิต แต่มานั่งดูแล้วมีแต่บัญชี คอมไม่ถึงทำไงดี ช่วยเเนะนำหน่อยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บี (sano-on1985-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-31 10:46:49


ความคิดเห็นที่ 35 (3840066)

 ขอสอบถามการเลื่อนระดับ 5 ไป 6ว

- เริ่มบรรจุ 1 ต.ค.50 ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดัับ 2

- เลื่อนระดับ 3 เมื่อ 2 ต.ค.52

- สอบเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 เมื่อ 14 ก.พ.54

- เลื่อนระดับ 4  เมื่อ 15 ก.พ. 55

- เลื่อนระดับ 5 เมื่อ 17 ก.พ.57

- จบป.โท บริหารธุรกิจ( สาขาการเงินและบัญชี) 28 ส.ค.57

จะเลื่อนไป 6ว ตอนไหนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตสน. วันที่ตอบ 2015-07-13 14:36:31


ความคิดเห็นที่ 36 (3848277)

 สอบถามการเลื่อนระดับ 4 ไป 5

เริ่มบรรจุ 2 ส.ค.53  จพง.พัสดุ 2

เลื่อน 3     ธ.ค. 54

ย้าย 18 เม.ย.56 ไปดำรงตำแหน่ง จพง.จัดเก็บฯ

2 ก.ค.57 เลื่อน เป็น 4

12 ก.พ. 58 ย้ายดำรงตำแหน่งเดิม 

หมายเหตุ ช่วง 2 ส.ค.53 ถึง 17 เม.ย.56 อยู่สามจังหวัดได้ทวีคูณ

18 เม.ย. 56 - 11 ก.พ. 58 อยู่พื้นที่ปกติ

12 ก.พ.58 อยู่พื้นที่ได้ทวีคูณ ถ้าจะปรับ 5 ต้องระยะเวลาเท่าไหร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จพง.จัดเก็บ (sarin37-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-07-28 11:02:12


ความคิดเห็นที่ 37 (3868242)

บรรจุ จพง.งธุรการ 2  วันที่ 5 พ.ย.52   

-เป็น จพง.ธุรการ 3    ปี 2554

-เป็น จพง.ธุรการ 4  ปี 2556  (เงินเดือน 12,730  บาท)

-สอบเปลี่ยนสายงานเป็นบุคลากร 4 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558  

-เดิมจะครบกำหนดเลื่อนระดับ จพง.ธุรการ 5  วันที่ 5 พ.ย. 2558   แต่สอบเปลี่ยนสายงานเป็นบุคลากร  4 แล้วจะสามารถเลื่อนเป็นบุคลากร 5 เลยได้หรือไม่ เพราะสายงานก็เกื้อกูลกันและเคยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรมาหลายปี ก่อนที่จะบุคลากรจะย้ายมา แต่ตอนนี้บุคลากรได้เปลี่ยนสายงานในตำแหน่งอืนแล้ว

1.เงือนเดือนเตะขั้นต่ำระดับ 5 แล้ว (ขั้นตำ่  10,700) ใช่หรือเปล่าคะ  

กรุณาตอบด่วน  ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงานส่วนตำบล วันที่ตอบ 2015-09-08 22:57:16


ความคิดเห็นที่ 38 (3921219)

ปัจจุบันผมเป็นข้าราชการท้องถิ่น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 ครอง 1 ปี ถ้าเข้าระบบแท่งเป็นขั้นปฏิบัติงาน จะต้องครองในขั้นนี้อีกกี่ถึงจะขึ้นขั้นอาวุโส ครับ

  

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 (prajuck9669-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-01-03 13:56:28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2011 All Rights Reserved.