dot dot
dot
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
dot
dot
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบล
dot
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
dot
ประกาศ
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสลากกินแบ่ง


การจ่ายเบี้ยยังชีพ

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.วังตามัว ปี ๒๕๕๔
    ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัวได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการในเขตตำบลวังตามัว รายละ ๕๐๐ บาท/เดือน โดยทางคณะผู้บริหาร ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงและผู้พิการ ทุกเดือน.
กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมส่วนสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำกลุ่มสตรีในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
การจัดเวทีประชาคมปี 59
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ของ อบต.วังตามัว article
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบปรมาณ 2557
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
"การรวมตัวของเด็กใฝ่ดี" article
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
โครงการปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบต.วังตามัว ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
พิธีมอบวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย
อบต.วังตามัว
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการฝึกอบรม อปพร.
โครงการปล่อยแมงทับสู่ป่า
กีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม article
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่อยู่ :  บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัด : นครพนม      รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทร :  0-4253-0874nbsp;    มือถือ :  08-6-
อีเมล : WUNGTAMOUR@WUNGTAMOUR.COM
เว็บไซต์ : WWW.WUNGTAMOUR.COM