dot dot
dot
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
dot
dot
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบล
dot
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
dot
ประกาศ
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสลากกินแบ่ง


การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมส่วนสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำกลุ่มสตรีในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
การจัดเวทีประชาคมปี 59
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ของ อบต.วังตามัว article
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบปรมาณ 2557
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
"การรวมตัวของเด็กใฝ่ดี" article
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
โครงการปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบต.วังตามัว ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
พิธีมอบวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย
อบต.วังตามัว
การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการฝึกอบรม อปพร.
โครงการปล่อยแมงทับสู่ป่า
กีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม article
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่อยู่ :  บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัด : นครพนม      รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทร :  0-4253-0874nbsp;    มือถือ :  08-6-
อีเมล : WUNGTAMOUR@WUNGTAMOUR.COM
เว็บไซต์ : WWW.WUNGTAMOUR.COM