dot dot
การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว

กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมส่วนสวัสดิการสังคม
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำกลุ่มสตรีในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ปณิธานความดี ปีมหามงคล
การจัดเวทีประชาคมปี 59
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการปรองดองสมานฉันท์ ของ อบต.วังตามัว article
โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว ประจำปีงบปรมาณ 2557
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
"การรวมตัวของเด็กใฝ่ดี" article
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
โครงการปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบต.วังตามัว ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
พิธีมอบวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย
อบต.วังตามัว
การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการฝึกอบรม อปพร.
โครงการปล่อยแมงทับสู่ป่า
กีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม article
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม articledot
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
dot
dot
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบล
dot
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
dot
ประกาศ
dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง
สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจสลากกินแบ่ง


Copyright © 2011 All Rights Reserved.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัว
ที่อยู่ :  บ้านพรเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
จังหวัด : นครพนม      รหัสไปรษณีย์ : 48000
เบอร์โทร :  0-4253-0874nbsp;    มือถือ :  08-6-
อีเมล : WUNGTAMOUR@WUNGTAMOUR.COM
เว็บไซต์ : WWW.WUNGTAMOUR.COM